Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de Film1 producten en diensten (applicatie en website) (hierna: "Film1"). Film1 wordt u aangeboden door Sony Pictures Entertainment Benelux B.V. (Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, hierna: "SPE", "Wij" of "Ons").

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat u gebruikt maakt van Film1. Indien u niet gebonden wenst te zijn door deze Voorwaarden en enige aanvullende voorwaarden, dan dient u geen gebruik te maken van Film1.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy en Cookie Beleid van SPE van toepassing, zoals kan worden geraadpleegd via Onze website en apps.

Door gebruik te maken van Film1 erkent u dat u de voorwaarden heeft gelezen en begrepen en stemt u in met het volgende:

Film1

 1. Om gebruik te kunnen maken van Film1 dient u een abonnement af te sluiten. U kunt de films en series van Film1 uitsluitend bekijken indien u ten tijde van het gebruik een geldig abonnement heeft op Film1.
 2. Indien u reeds een Film1 abonnement heeft afgesloten bij uw tv-aanbieder, wordt Film1 door uw tv-aanbieder aangeboden als extra service. Op uw abonnement voor Film1 zijn in dit geval tevens de algemene voorwaarden van uw tv-aanbieder van toepassing. De geldigheid van uw abonnement wordt voor elk gebruik geverifieerd door uw tv-aanbieder. Uw tv-aanbieder stuurt Ons een geautomatiseerd bericht omtrent de status van uw abonnement.
 3. Alleen personen ouder dan achttien jaar kunnen een abonnement afsluiten. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van Film1 met toestemming van een volwassene.
 4. Film1 wordt verleend in de staat waarin deze op dat moment verkeert en beschikbaar is. SPE, noch uw tv-aanbieder bieden enige garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit en beschikbaarheid van de Film1. SPE kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid erkennen; de kwaliteit en beschikbaarheid is mede afhankelijk van de gebruikte apparaten, randapparatuur en de kwaliteit van de (draadloze) internetverbinding.
 5. Wij bieden u als wezenlijke functionaliteit van Film1, suggesties aan voor films en series gebaseerd op uw gebruik van Film1 en uw eerdere keuzes.

Betaling

 1. Voor het gebruik van Film1 bent u jaarlijkse of maandelijkse lidmaatschapskosten verschuldigd, afhankelijk van de abonnementsvorm die u heeft gekozen.
 2. De lidmaatschapskosten worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht. Gedurende de proefperiode van één week kunt u gratis gebruik maken van Film1.
 3. Door het abonnement af te sluiten geeft u Ons en Onze betaaldienstverlener toestemming om de abonnementskosten van uw bankrekening af te schrijven door middel van de door u bij het aangaan van het abonnement opgegeven betaalmethode. Indien u een Film1 abonnement heeft afgesloten bij uw tv-aanbieder, loopt de betaling via uw tv-aanbieder.

Apparaat-registratie

 1. U dient apparaten die u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot Film1 vooraf te registreren bij Ons. U kunt maximaal vier (4) apparaten registreren waarmee u toegang tot Film1 kunt krijgen. Nadat het maximale aantal apparaten is geregistreerd, geldt een dertig (30) dagen wachttijd voor het registreren van een vervangend apparaat.
 2. U kunt (extra) apparaten ontkoppelen van Film1 door een verzoek in te dienen bij Onze klantenservice met gebruik van de contactgegevens zoals genoemd in artikel 23.
 3. U erkent dat Film1 slechts toegankelijk is via apparaten die u via Film1 heeft geregistreerd en die voor weergave van Film1 technologisch toereikend en compatibel zijn en die continu verbonden zijn met een (draadloze) breedbandinternetverbinding.
 4. U kunt maximaal één(a) apparaat gelijktijdig gebruiken om toegang tot Film1 te krijgen.

Beperkingen

 1. U mag Film1 uitsluitend gebruiken voor doeleinden die onder deze Voorwaarden en elke toepasselijke wet- en regeling zijn toegestaan.
 2. U kunt Film1 primair gebruiken binnen Nederland en, in aanvulling daarop, binnen de Europese Unie, op dezelfde wijze als u in Nederland gewend bent, in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1128 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten.
 3. U kunt Film1 uitsluitend voor privé doeleinden gebruiken; gebruik voor commerciële of openbare doeleinden is verboden.
 4. U mag op geen enkele andere manier dan via de website van Film1 of via Film1 applicaties toegang tot Film1 krijgen of proberen te krijgen.
 5. Het is u niet toegestaan het volgende te doen of derden te helpen het volgende te doen:
  1. Film1 of de inhoud daarvan op welke wijze dan ook kopiëren, reproduceren, overbrengen, aanpassen of wijzigen;
  2. Film1 geheel of gedeeltelijk huren, verhuren, lenen, aan het publiek beschikbaar stellen, verkopen of distribueren;
  3. Een technologie omzeilen die door Ons of Onze content-leveranciers wordt gebruikt om inhoud die via Film1 toegankelijk is te beschermen;
 6. Bij misbruik van Film1 en/of het niet naleven van deze Voorwaarden kan de toegang tot Film1 worden geblokkeerd.

Rechten

 1. Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de vorm en het uiterlijk van Film1, films, tv-programma's, afbeeldingen, muziek, tekst en ander materiaal die via Film1 beschikbaar wordt gemaakt, is eigendom van SPE of haar content-leveranciers. Alle rechten, titels en eigendom in Film1 berusten bij SPE en haar content-leveranciers, voor zover van toepassing. De rechten op het gebruik van Film1 zijn aan u in (sub)licentie gegeven door SPE en/of uw tv-aanbieder en worden niet aan u overgedragen; u hebt geen andere rechten op Film1 dan deze te gebruiken conform deze Voorwaarden.

Updates

 1. Updates worden ontworpen om Film1 te verbeteren en verder te ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt als onderdeel van het gebruik van Film1 en dat de implementatie van dergelijke updates en periodiek onderhoud de beschikbaarheid van Film1 kunnen beïnvloeden.

Kinderslot

 1. Op Film1 zijn films te zien die niet geschikt kunnen zijn voor minderjarigen. Met behulp van een kinderslot kunt u deze films afschermen. U gaat ermee akkoord dat u Film1 op uw eigen risico gebruikt.

Vragen of problemen

 1. Voor vragen en/of problemen over Film1 kunt u terecht bij Ons:
  E-mail: klantenservice@film1.nl
  Telefoon: 085-4003400
 2. Indien het abonnement als extra service wordt aangeboden onder het Film1 abonnement dat door u is afgesloten bij uw tv-aanbieder, kunt u voor vragen en/of problemen over Film1 terecht bij de klantenservice/helpdesk van uw tv-aanbieder.

Duur en beëindiging

 1. Er zijn twee soorten abonnementen verkrijgbaar, een maandabonnement en een jaarabonnement. Afhankelijk van de abonnementsvorm die u heeft gekozen heeft uw abonnement de looptijd van één maand of één jaar.
 2. Beide abonnementen gaan in op de datum van de bevestiging van de aanmelding door Ons per e-mail, met een proefperiode van één week waarin het abonnement gratis is.
 3. Het abonnement loopt na de proefperiode van één week door tot het moment dat het abonnement door u of Ons tussentijds wordt opgezegd of automatisch eindigt (afhankelijk van de door u gekozen abonnementsperiode, zie artikel 28 t/m 31), tenzij u binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement aan Ons aangeeft het abonnement te willen opzeggen. U doet hiermee een beroep op de wettelijke bedenktermijn. U dient uw beroep op de wettelijke bedenktermijn aan Ons mede te delen via de contactgegevens zoals weergegeven onder artikel 23.
 4. Het maandabonnement wordt, na de eerste contractstermijn van één maand, automatisch verlengd tot een abonnement voor onbepaalde tijd. Het maandabonnement kan na deze verlenging door u te allen tijde worden opgezegd op de wijze zoals beschreven in artikel 32. Na beëindiging van uw maandabonnement houdt u het recht om Film1 te gebruiken voor de periode waarvoor de maandelijkse vergoeding is geïncasseerd.
 5. Het jaarabonnement dat wordt gesloten via Onze website wordt, na de eerste contractstermijn van één jaar, omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd. Het jaarabonnement dat wordt gesloten via Onze website kan na deze omzetting door u maandelijks worden opgezegd op de wijze zoals beschreven in artikel 32. Na beëindiging van uw maandabonnement houdt u het recht om Film1 te gebruiken voor de periode waarvoor de maandelijkse vergoeding is geïncasseerd. Het jaarabonnement dat wordt gesloten via Onze website kan, gedurende de eerste contractstermijn van één jaar, niet tussentijds worden opgezegd.
 6. Het jaarabonnement dat wordt gesloten via de Apple App Store of de Google Play Store eindigt automatisch na de contractstermijn van één jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd.
 7. Indien het abonnement als extra service wordt aangeboden onder het Film1 abonnement dat door u is afgesloten bij uw tv-aanbieder, eindigt het abonnement eindigt automatisch bij eindiging van het Film1 abonnement met uw tv-aanbieder.
 8. Opzegging dient te geschieden op de volgende wijzen:
  1. Indien u het abonnement heeft afgesloten via Onze website: via uw persoonlijke pagina.
  2. Indien u het abonnement heeft afgesloten via de Apple App Store: via https://support.apple.com/
  3. Indien u het abonnement heeft afgesloten via de Google Play Store: via https://support.google.com/

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit SPE alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen die verband houden met het gebruik van Film1, de inhoud van Film1 of andere SPE producten, waaronder storingen, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van SPE.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan, is SPE niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkoming van de partij die uw betaling verwerkt.
 3. De voornoemde beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing als een van de gebeurtenissen of omstandigheden voorzienbaar waren en zelfs als SPE op de hoogte was gesteld van of had moeten zijn van de mogelijkheid van de relevante verliezen of schade (inclusief of deze geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, storing van telecommunicatie apparatuur of vernietiging van Film1).
 4. Voor zover wettelijk toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van SPE in geen geval groter zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag dat u heeft betaald in verband met de transactie(s) die de ten grondslag ligt aan de relevante vordering op SPE.
 5. U stemt ermee in dat u SPE vrijwaart en verdedigt (indien daarom verzocht wordt door SPE) tegen alle claims, schade, verliezen, kosten, onderzoeken, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, boetes, schikkingen, rente en onkosten (met inbegrip van honoraria van advocaten) die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met enige claim, rechtszaak, actie, eis of procedure die is ingesteld of ingesteld tegen SPE of vanwege het onderzoek, de verdediging of de schikking daarvan , voortkomend uit of in verband met, ongeacht of deze tot nu toe of hierna plaatsvond: (i) uw gebruik van Film1 en uw activiteiten in verband met Film1; (ii) schending of vermeende schending van deze Voorwaarden of toepasselijke aanvullende voorwaarden door u; (iii) overtreding of vermeende schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of orders van overheids- of semi-overheidsinstanties door u in verband met uw gebruik van Film1 of uw activiteiten in verband met de Film1; (iv) informatie of materiaal verzonden via uw apparaat, zelfs indien niet door u geregistreerd, dat inbreuk maakt, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelskleding, octrooien, publiciteit, privacy of ander recht van een persoon of entiteit schendt of daarvan misbruik maakt; (v) enige onjuiste voorstelling door u gemaakt; en (vii) gebruik door SPE entiteiten van de informatie die u ons verstrekt (al het voorgaande, "Vorderingen en Verliezen"). U zult samenwerken zoals volledig vereist door SPE bij de verdediging van Vorderingen en Verliezen. Niettegenstaande het voorgaande behoudt SPE het exclusieve recht om alle Vorderingen en Verliezen te schikken of te betalen. SPE behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging van en controle over Vorderingen en Verliezen op zich te nemen. U zult geen Vorderingen en Verliezen verrekenen zonder, in elk geval, de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van SPE.

Wijzigingen van voorwaarden

 1. We zijn gerechtigd om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te vernieuwen.. De gewijzigde Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via Onze website en app.
 2. We zijn gerechtigd om de vergoeding voor Film1 van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke prijswijzigingen worden één (1) maand voordat de wijziging treden onder andere via Onze website aan u kenbaar gemaakt.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingendrechtelijke consumentenbescherming die u toekomt. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Indien u Film1 opent of gebruikt via Apple, Android of andere platforms of diensten van derden, zijn de eigen voorwaarden en het beleid van deze derden van toepassing op dergelijke toegang en gebruik van Film1. Zonder beperking zijn hier aanvullende voorwaarden voor Apple-gebruikers te vinden die op u van toepassing zijn en die door deze verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen.
 3. Met betrekking tot enige bepaling in deze Voorwaarden of in van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden die SPE een recht op toestemming of goedkeuring verleent, of toestaat dat SPE een recht naar eigen goeddunken uitoefent, kan SPE dat recht naar eigen goeddunken uitoefenen. Geen toestemming of goedkeuring kan worden geacht te zijn verleend door SPE zonder schriftelijk te zijn en te zijn ondertekend door een functionaris van SPE.
 4. Als een of meer van deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 5. SPE behoudt zich het recht voor om, zonder enige beperking: (i) eventuele vermeende inbreuken op de beveiliging van Film1 of zijn informatietechnologie of andere systemen of netwerken te onderzoeken, (ii) eventuele vermeende inbreuken op deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden te onderzoeken, (iii) alle informatie te onderzoeken in overeenstemming met haar Privacy en Cookie Beleid dat door SPE is verkregen in verband met het herzien van wetshandhavingsdatabases of het naleven van strafwetgeving, (iv) samen te werken met rechtshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van een van de voorgaande zaken, (v) aangifte te doen tegen overtreders van deze Voorwaarden en eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, en (vi) Film1 geheel of gedeeltelijk stop te zetten, of uw toegang hiertoe geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, inclusief gebruikersaccounts of registraties, op elk moment, zonder kennisgeving, om welke reden en zonder enige verplichting jegens u of een derde partij. Opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens SPE onder deze Voorwaarden of enige van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot Film1, of na kennisgeving van SPE, worden alle rechten die u onder deze Voorwaarden of toepasselijke aanvullende voorwaarden zijn verleend, onmiddellijk beëindigd en gaat u ermee akkoord dat u het gebruik van Film1 onmiddellijk zult staken. De bepalingen van deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden, die naar hun aard uw schorsing of beëindiging zullen overleven, blijven bestaan, inclusief de rechten en licenties die u aan SPE verleent in deze Voorwaarden, evenals de vrijwaringen, releases, disclaimers en beperkingen op aansprakelijkheid en de bepalingen betreffende jurisdictie en rechtskeuze.
 6. SPE mag haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde partij op elk moment zonder enige kennisgeving aan u. Deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden kunnen niet door u worden overgedragen en u mag uw verplichtingen onder hen niet delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een functionaris van SPE.
 7. Deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden betreffen onze volledige overeenkomst met betrekking tot Film1 en vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen, garanties of besprekingen met betrekking tot Film1. Tenzij expliciet uiteengezet in deze Voorwaarden of enige van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden, (i) zal het niet nalaten of vertragen door u of SPE bij het uitoefenen van enige van de rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden, en (ii) geen verklaring van afstand of wijziging van enig artikel van deze Voorwaarden of enige van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de verklaring van afstand of wijziging wordt afgedwongen.