PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de Film1 producten en diensten (hierna: "Content") die naar dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna: het "Beleid") verwijzen. Film1 wordt u aangeboden door Entertainment Rox B.V. (hierna: "Entertainment Rox", "Wij" of "Ons"), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Entertainment Rox verwerkt.

1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Entertainment Rox kan gegevens verwerken, waaronder persoonsgegevens. Dit betreffen de volgende gegevens:

a. E-mailadres

Entertainment Rox verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
a. verwerking van uw inschrijving op een site of app, of uw deelname aan een competitie, prijsvraag of wedstrijd;
b. versturen van informatie over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid;
c. verwerking van uw betaling en uitvoering van uw bestelling;
d. verlening van toegang tot Content en andere functies in Film1 sites en apps;
e. garanderen van de veiligheid van de Film1 sites en apps en voorkoming van ongeoorloofde of kwaadwillige activiteiten;
f. afdwingen van naleving van Onze gebruiksvoorwaarden en overig beleid en andere organisaties (zoals auteursrechtenhebbenden) helpen hun rechten te handhaven;
g. aanpassen van Content, advertenties en aanbiedingen aan u;
h. toesturen van verzochte (marketing)informatie;
i. voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

Entertainment Rox verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG :
a. wettelijke verplichting;
j. uitvoering van een overeenkomst;
k. verkregen toestemming van betrokkene(n);
l. gerechtvaardigd belang.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

2. INFORMATIE DIE WIJ VAN DERDEN ONTVANGEN

Dit Beleid is niet van toepassing op websites en apps van derden, zoals websites of apps waar Entertainment Rox in haar Content en in haar mailingen naar verwijst. Entertainment Rox adviseert u het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

3. COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACEERTECHNOLOGIE

Cookies en vergelijkbare traceertechnologieŽn (hierna: "Cookies") stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u een website bezoekt of een app of e-mail opent. Cookies hebben verschillende functies, zoals u efficiŽnt laten navigeren tussen pagina's, het onthouden van uw voorkeuren, en in het algemeen het verbeteren van uw ervaring.

Entertainment Rox maakt gebruik van Cookies om inzichten te verkrijgen in het gedrag van de websitebezoeker en de ervaring van de websitebezoeker te optimaliseren. Hiervoor gebruikt Entertainment Rox analytische services verstrekt door Adobe en Google (Google Analytics). Entertainment Rox heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zo ingesteld dat gebruik van deze cookies geen of weinig gevolgen heeft voor de privacy van de websitebezoeker.

Entertainment Rox maakt tevens gebruik van zogenaamde tracking of marketing cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt indien u hiervoor toestemming hebt verleend. Entertainment Rox gebruikt deze cookies om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien aan de websitebezoekers. De cookies die Entertainment Rox hiervoor gebruikt zijn van Facebook.

Entertainment Rox maakt in haar Content gebruik van knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Facebook Connect. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Entertainment Rox heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en verwijst u voor meer informatie over deze cookies naar de websites van de betreffende sociale netwerken.

Indien u geen gebruik wilt maken van cookies en vergelijkbare traceertechnologieŽn, dan kunt u de voorkeuren voor het gebruik daarvan in uw browserinstellingen aanpassen. Het is ook mogelijk om de cookies die al zijn geplaatst te verwijderen. Indien u ervoor kiest om geen of slechts beperkte cookies toe te staan, is het mogelijk dat de Content niet meer (optimaal) werkt.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Entertainment Rox is bevoegd om de van u verkregen (persoons)gegevens te delen met aan Entertainment Rox gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Entertainment Rox inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Entertainment Rox kan zonder uw specifieke toestemming de (persoons)gegevens verstrekken vanwege op Entertainment Rox rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Entertainment Rox maakt bij haar dienstverlening gebruik van derden die in haar opdracht producten en/of diensten leveren, bijvoorbeeld rapportages en technische ondersteuning. Bij de uitvoering van met deze derden gesloten overeenkomsten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt c.q. aan deze derden worden doorgegeven. In dat kader heeft Entertainment Rox de nodige verwerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Entertainment Rox of haar activa kan/kunnen worden verkocht, of andere transacties kunnen plaatsvinden waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden beschouwd als behorend tot de activa van de transactie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen, hetzij als onderdeel van de transactie, hetzij tijdens een due diligence proces.

5. BEVEILIGING

Entertainment Rox neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u de indruk hebben dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als zij meer informatie wensen over de beveiliging van door Entertainment Rox verzamelde persoonsgegevens, dan kan contact opgenomen worden met Entertainment Rox via het volgende e-mailadres: jeroen.bergman@spiintl.com

Wanneer Entertainment Rox uw persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte overdraagt, gelden strikte veiligheidsmaatregelen die waarborgen dat de gegevens op een hoog niveau worden beschermd. Zo zal Entertainment Rox zich houden aan door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, EU-VS Privacyschild, bindende bedrijfsregels en bindende regels voor bedrijfsprocessoren.

6. PERSOONSGEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN, MARKETINGCOMMUNICATIES BEHEREN, OVERIGE PRIVACYVRAGEN EN -RECHTEN

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en, indien nodig, op wijziging, verwijdering of beperking ervan. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde soorten persoonsgegevens aan u of aan een andere door u aangewezen organisatie te verstrekken.

U kunt ons ook verzoeken om geen marketingcommunicatie te sturen en uw persoonsgegevens niet te gebruiken wanneer wij profielen opstellen voor direct marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door de opt-outinstructies te volgen die in die e-mails worden gegeven. Als u zich aanmeldt om SMS- of MMS-berichten te ontvangen, kunt u zich afmelden door de ontvangen berichten met "STOP" te beantwoorden. Berichten over transacties op uw account worden niet stopgezet als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie.

Via het e-mailadres jeroen.bergman@spiintl.com kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vůůr het intrekken van de toestemming onverlet.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Entertainment Rox of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Beleid te allen tijde te wijzigen, door een kennisgeving van de wijziging duidelijk op de Film1 website of app te plaatsen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn deze wijzigingen van toepassing vanaf het moment dat zij zijn gepubliceerd.

8. CONTACT

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan: jeroen.bergman@spiintl.com